Bestuursrecht & Overheid

De overheid is in Nederland alom aanwezig en neemt besluiten die de positie van burgers, bedrijven en instellingen vergaand beïnvloedt. Rohe heeft op dit gebied ruime ervaring en adviseert bedrijven, instellingen en overheden om gewenste besluitvorming tot stand te brengen. Indien nodig staat Rohe deze partijen bij in een bestuursrechtelijke procedure. Rohe heeft goed oog voor (on)mogelijkheden, belangen en verhoudingen en werkt praktisch en doelgericht. De kennis van Rohe op bestuursrechtgebied beslaat het omgevingsrecht, het ruimtelijk ordenings- en milieurecht, toezicht en handhaving. Daarnaast heeft Rohe Advocaten specifieke kennis en ervaring in huis op het gebied van evenementenvergunningen, (europese) subsidie en de Wet openbaarheid van bestuur.

Contactpersoon Martijn Diepenhorst en Wyke de Vos